ชื่อ - นามสกุล :นางดัชนีย์ แสงอุทัย
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานการเงินและพัสดุ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานการเงินและพัสดุ